"Августа Консулт" ЕООД извършва оценка за съответствие на инвестиционни проекти за всички видове и категории строежи, съгласно чл. 137, ал. 1 на Закона за устройство на територията.

Консултантът извършва оценката за съответствие като комплексен доклад, в който съответните специалисти от одобрения екип гарантират със своите подписи съответствието на отделните части на проекта с нормативните изисквания. Разрешението за строеж може да бъде получено в двуседмичен срок от представянето на доклада пред общинската администрация, като по този начин строителството може да се ускори понякога с месеци.

Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж се оценяват за съответствието им с основните изисквания към строежите.

Оценката обхваща проверка за съответствие със:

  • предвижданията на подробния устройствен план;
  • правилата и нормативите за устройство на територията;
  • основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) №305/2011на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагане на пазара на строителни продукти, за:

     1. механично съпротивление и устойчивост;

     2. безопасност в случай на пожар;

     3. хигиена здраве и околна среда;

     4. достъпност и безопасност при експлоатация;

     5. защита от шум;

     6. икономия на енергия и топлосъхранение;

     7. устойчиво използване на природните ресурси.

  • изискванията на нормативните актове за:

     1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;

     2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;

     3. физическа защита на строежите. 

  • взаимна съгласуваност между частите на проекта;
  • пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
  • изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията с повишена опасност, ако в обекта има такива;
  • други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
  • изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи;
  • изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества.

 

Може да бъде направена и предварителна оценка за съответствие и на инвестиционен проект в идейна фаза, като тя е основание за издаване на разрешение за строеж. Следващите фази на проектиране се одобряват в хода на строителството преди извършване на съответните строително-монтажни работи и подлежат на оценка съгласно посочените по-горе изисквания.

 6000 Стара Загора
бул. "Цар Симеон Велики" 100
комплекс ВЕРЕЯ, офис 417

 0887 611 103
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 avgusta-consult.com