"Августа Консулт" ЕООД извършва оценка за съответствие на инвестиционни проекти за всички видове и категории строежи, съгласно чл. 137, ал. 1 на Закона за устройство на територията.

Консултантът извършва оценката за съответствие като комплексен доклад, в който съответните специалисти от одобрения екип гарантират със своите подписи съответствието на отделните части на проекта с нормативните изисквания. Разрешението за строеж може да бъде получено в двуседмичен срок от представянето на доклада пред общинската администрация, като по този начин строителството може да се ускори понякога с месеци.

Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж се оценяват за съответствието им с основните изисквания към строежите.

"Августа Консулт" ЕООД упражнява строителен надзор на всички видове и категории строежи. След приключване на строително-монтажните работи изготвя окончателен доклад до възложителя.

В съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:

- законосъобразно започване на строежа;
- осъществяване на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- упражняване на контрол при реализиране на строителството съгласно одобрените проекти;
- спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение изискванията  на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;
- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;

Строителният надзор подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба 3 към ЗУТ.

Като лице упражняващо строителен надзор, "Августа Консулт" ЕООД съставя технически паспорт след завършване на всеки нов строеж, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган.

Технически паспорт се съставя и за всички съществуващи строежи след извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство.

Обхватът и съдържанието на техническите паспорти, както и редът за тяхното съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване се определят в Наредба №5 от 28 декември 2006 г., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В наредбата се определят сроковете за съставяне на техническите паспорти за отделните категории съществуващи строежи, в т.ч. държавна и общинска собсвеност.

Клиентът/Възложителят е носител на инвестиционната идея, цел на която е реализирането на т.н. проект. Проектът представлява инвестиционно намерение, осъществяването на което е, свързано с изпълнение на значими строежи от различни сфери на строителството.

"Августа Консулт" ЕООД осъществява цялостно управление на проекти в строителството, като извършва всички дейности необходими да бъде обхванат целия инвестиционен процес в строителството. С управление на проектите се постига необходимото ниво на организация, прозрачност, сигурност и пестене на време и средства. Екипът на "Августа Консулт" ЕООД е структуриран, така че да контролира и ръководи всички проектантски, административно-правни, организационни, финансови и най-вече строителни дейности, само и единствено, в името на запазване интереса на инвеститора.

Инвеститорският контрол е услуга, която дава възможност на Клиента/Възложителя да управлява и контролира цялостния процес на реализация на строителната инициатива. На практика това е контрол върху постигнатите договорености между Възложителя и останалите участници в строително-инвестиционния процес.

"Августа Консулт" ЕООД осъществява инвеститорски контрол по време на строителния процес, чиято единствена цел е запазване интереса на Клиента. Фирмата разполага с екип от специалисти с доказана професионална компетентност, които упражняват контрол на всички проектантски, организационни, финансови и строителни дейности.

Целта на услугата е преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект, или на помещение в съществуваща сграда, като процесът завършва с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация с новото предназначение.

Услугата, извършвана от "Августа Консулт" ЕООД, е предназначена за инвеститори, които имат интерес да осигурят помещения за своята дейност, като променят предназначението на сграда, или помещение в търговски обект, ресторант, здравно заведение,офис, ателие и т.н.

Строителният инвестиционен процес представлява сложна и динамична система, в която се изпълняват съвкупност от дейности в определена логична последователност с цел изграждането и пускане в експлоатация на един строеж. Целият процес трябва да се осъществи в съответствие с изискванията на клиента и на приложимите нормативни актове създадени от законодателен или друг компетентен държавен орган.

"Августа Консулт" ЕООД може да бъде полезна за своите Клиенти, още при възникване на инвестиционното намерение, за да:

  • оцени целесъобразността на инвестиционната идея и нейната нормативна допустимост;
  • запознае Клиента със спецификата, етапите и участниците в инвестиционния строителен процес;
  • набележи стратегия за реализиране на идеята базирана на изискванията на Клиента;
  • планира финансирането на строително-инвестиционния процес;
  • определи реалната стойност на строителните дейности след като бъде изработен и одобрен инвестиционен проект.

През следващите етапи на реализация на инвестиционното намерение, екипът от експерти на фирмата е в състояние във всеки конкретен случай да намери оптималното решение за всички възникнали въпроси свързани с проектантски, административно-правни, организационни, финансови и строителни дейности.

 6000 Стара Загора
бул. "Цар Симеон Велики" 100
комплекс ВЕРЕЯ, офис 417

 0887 611 103
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 avgusta-consult.com